Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Řízení projektů

Kategorie: 
Trvání: 
2 dny
Cena: 
9 000 Kč

Cíle školení: Absolvent kurzu získá orientaci v problematice řízení projektů. Interaktivní výukou, brainstormingem a skupinovou prací se naučí, jak efektivně zjednodušit proces plánování. Naučí se průběžnému sledování realizace a udržování kontroly nad dodržením dílčích a konečných cílů.

Cílová skupina kurzu: začínající a středně pokročilí projektoví manažeři a vůbec všichni vedoucí pracovníci, kteří cítí potřebu vylepšit svoje vedoucí schopnosti a doposud neabsolvovali žádný kurz

Základní pojmy projektového řízení

 • Co je to projekt
 • Atributy a charakteristické rysy projektů
 • Definice a řízení projektu P.M.B.O.K. a ČSN ISO 10 006
 • Projektové řízení
 • Zavádění projektového řízení projektů
 • Projekt versus rutina,
 • Strategie a taktika v řízení projektů
 • Kritéria úspěšnosti projektu
 • Příčiny neúspěšnosti některých projektů
 • Hodnocení projektu
 • Projektová dokumentace projektu

Cvičení – správná struktura projektového řízení

Organizace projektu

 • Organizační formy projektu
 • Cvičení – zábrany uvnitř firmy – dotazník a diskuze

 • Organizační struktury projektového řízení
 • Projektová organizace vlivem
  Projektová organizační struktura
  Maticová projektová organizace
  Projektová kancelář

 • Odůvodnění projektu – metoda S. P. I. N.

Cvičení – odůvodnění projektu metodou SPIN

Lidský faktor v projektovém řízení

 • Řízení projektového týmu
 • Cvičení – Přirozené role členů v týmu - Belbinův dotazník

 • Řízení lidské dimenze
 • Klíčové manažerské dovednosti
  Vlastnictví
  Týmová smlouva
  Komunikace
  Cvičení – skupinová diskuze – zkušenosti s týmovou prací

 • Organizace projektu – rozdělení odpovědností členů týmu
 • Tvorba rozpočtu projektu, analýza nákladů a přínosů
 • „Marketing projektu“ – strategie a taktika v komunikaci a implementaci projektu
 • Otázky získávání podpory projektu TOP vedením a vytváření podmínek pro práci týmů
 • Získávání participace ostatních útvarů a vedoucích v organizaci
 • Cvičení – Vynalézáme budoucnost

Nositelé oprávněného zájmu

 • Jak pracovat s nositeli oprávněného zájmu.

Životní cyklus projektu

 • Životní cyklus projektu a úkoly účastníků v jednotlivých fázích.
 • Analýza problému
 • Koncepční fáze, studie proveditelnosti
 • Plánování projektu
 • Dekompozice cílů a vytvoření struktury realizačních aktivit (WBS)
  Definice činností
  Určení pořadí činností
  Analýza vztahů mezi hlavními a dílčími úlohami aktivitami
  Odhad doby trvání činností
  Plánování zdrojů
  Odhadování nákladů
  Rozpočtování nákladů
  Plánování zdrojů
  Detailní plánování - vytvoření podrobného časového harmonogramu pro aktivity a využívání zdrojů
  Určení kontrolních bodů v projektu - „Milníků“
  Plánování komunikace
  Praktické cvičení – sestavení vlastního projektu – skupinová práce a prezentace

 • Realizace
 • Sledování průběhu projektu - kontrolní schůzky, řízení času, zdrojů a nákladů;

 • Ukončení projektu – Požehnání / Poslední soud
 • Využívání
 • Odstavení, likvidace
 • Cvičení – případová studie ŽĎAS – skupinová práce – rozbor metod projektového řízení v praxi

 • Úspěšnost projektového řízení
 • Definice projektového úspěchu
 • Omyly – čeho je nutné se vyvarovat
 • Kritéria úspěšnosti projektu
 • Příčiny neúspěšnosti některých projektů
 • Hodnocení projektu
 • Cvičení – Zakládací listina projektu

 • Den druhý

Nástroje projektového řízení

  Formulace projektu metodou logického rámce Cíl projektu
  Účel projektu
  Výstupy projektu
  Činnosti
  Resume prvního sloupce
 • Druhý a třetí sloupec
 • Druhý sloupec – Objektivně ověřitelné ukazatele
  Třetí sloupec - Prostředky ověření

 • Čtvrtý sloupec – vnější předpoklady
 • Podrobnosti
  Citlivá místa matice

 • Prezentace projektu s podporou logického rámce
 • Projednávání projektu
 • Praktické cvičení: Logický rámec a definice projektu. Zpracování definice XYZ projektu (+log frame) podle standardizované osnovy.
  Prezentace práce skupin + oponentura + diskuze

 • Ishikawův diagram
 • Postup zpracování diagramu:
  Praktické cvičení – vlastní problém firmy

 • Goldrattovy metody hledání kritického hrdla firmy – Teorie omezení v praxi
 • Cvičení – brainstorming – hledání úzkého hrdla uvnitř firmy

 • Myšlenkové mapy
 • Kreativní myšlení
  Co je tvořivost?
  Skupinová práce – test kreativity
  Test kreativity s myšlenkovou mapou
  Síla představivosti
  Síla asociací
  Myšlenková mapa
  Co je myšlenková mapa?
  Sedm kroků vytvoření myšlenkové mapy
  První myšlenková mapa
  Cvičení – tvorba myšlenkové mapy – Co dokáže Outlook?

 • Rozhodovací stromy
 • Cvičení – tvorba rozhodovacího stromu – výběrová řízení, konkurzy

 • Síťová analýza CPM (Critical Path Metod)
 • Metoda kritické cesty.
  Případová studie na zavedení nového produktu na trh – skupinová práce
  Síťový graf: projektu
  Metoda kritické cesty
  Ganttův diagram
  Simulace
  Nasazení Microsoft Projectu

 • Realizace projektu
 • Start realizace projektu – „kick off meeting“
 • Realizace plánu projektu
 • Distribuce informací
 • Sledování a kontrola projektu
 • Řešení problémů při realizaci projektu. dodatky
 • Řízení času
 • Odhady doby trvání úkolů jsou statistická veličina
  Pomohou delší odhady?

 • Řízení zdrojů a nákladů
 • Sledování průběhu projektu
 • Kontrola jako nástroj k dosažení cílů
  Zprávy
  Kontrolní schůzky
  Odchylky nákladů
  Dodatky smluv

 • Softwary pro sledování realizace
 • Požadavky jakosti v projektovém řízení
 • Řízení rizik (Risk Management)
 • Definice rizika
  Ovladače (Drivers)
  Definice řízení rizik

 • Proces proaktivního řízení rizik
 • Ocenění rizika

 • Poučení z rizikového vývoje
 • Cvičení – Případová studie Intel

 • Skupinová diskuze; Osobní plány účastníků; Hodnocení.

Materiály

 • lektorovem vytvořené slidy pro přednášku