Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Přechod z Delphi do .NET / C#

Trvání: 
3 dny
Cena: 
13 500 Kč

Cíle školení: Školení je určeno primárně pro programátory, kteří potřebují přejít z vývojového prostředí Delphi a platformy Win32 na vývoj .NET aplikací v jazyce C#. Obsahem kurzu je seznámení s prostředím .NET a jeho filozofií, vysvětlení základních programátorských technik a některých jazykových rysů C# - vše s ohledem na znalosti a způsob programování v Delphi.

Školení je zaměřeno především na aspekty společné pro různé typy aplikací a zčásti na tvorbu desktop aplikací. Součástí školení není problematika vývoje webových aplikací ani speciálních technologií jako jsou WWF a WCF. Školení rovněž nepokrývá novinky, které jsou součástí C# 3.0 / .NET 3.5 (např. LINQ).

Cílová skupina kurzu: Školení je určeno primárně pro programátory, kteří potřebují přejít z vývojového prostředí Delphi a platformy Win32 na vývoj .NET aplikací v jazyce C#.

Obsah kurzu:

1. Rozdíl mezi nativními a managed .NET aplikacemi

 • IL a verifikace
 • JIT kompilace do nativního kódu
 • nepracuje se s adresami a pointry
 • garbage collection
 • odstínění od OS
 • přísně typové a objektově orientované
 • jazyková nezávislost

2. Assemblies

 • srovnání .NET assembly a Delphi package / unit
 • struktura assembly, manifest, kód a resource
 • sdílené assemblies a GAC
 • verzování a podepisování
 • hostování assemblies
 • namespaces
 • standardní .NET assemblies (FCL)

3. Typy

 • srovnání .NET a Delphi typů
 • každý typ odvozen od třídy Object
 • primitivní typy
 • hodnotové a referenční typy

4. Třídy a metody

 • statické třídy a metody v. procedury v Delphi
 • konstruktory
 • properties a indexers
 • viditelnost
 • default parametry v Delphi v. overload metody C#

5. Správa paměti

 • srovnání alokace paměti v .NET a Delphi
 • principy práce garbage collectoru
 • rozdíl mezi Delphi destruktorem a C# finalizerem
 • Dispose pattern

6. Další jazykové rozdíly

 • rozdíly mezi událostmi (events) v Delphi a C#
 • delegáty v .NET a procedurální typy v Delphi
 • anonymní metody
 • generické typy a metody
 • nullable typy

7. Interoperabilita

 • používání Win32 API a DLL
 • komunikace .NET a COM objektů
 • stručný úvod k .NET Remoting

8. Reflection

 • zjišťování informace o typech
 • atributy
 • dynamické volání metod a vytváření instancí
 • příklad použití pro tvorbu plug-ins

9. WinForms

 • formuláře a komponenty
 • user control
 • zděděný form a UC
 • design mode

10. ADO.NET (práce s DB)

 • connection a transaction
 • DbCommand a DataReader
 • DataTable a DataSet
 • asynchronní volání
 • příklady pro SQL Server a FireBird

11. Multithreading

 • třída Thread v. Delphi Thread
 • thread pool a timers
 • Async pattern, asynchronní metody
 • BackgroundWorker
 • synchronizační prostředky

12. Konfigurace a resources

 • string resources
 • file resources (zvuky, obrázky)
 • Settings pro App a User
 • možnosti vlastních konfiguračních schémat

13. Různé

 • exceptions (inner, stack trace, ...)
 • některé namaspaces a třídy ve FCL
 • práce se stringy
 • Encoding, znakové sady a textové soubory
 • diagnostika, trasování, logování

 

Předpokládané znalosti:

 • alespoň částečná znalost základů jazyka C#

 

Doporučená kombinace kurzů:

 • předcházející: -
 • navazující: -