Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Model Driven Development podnikových aplikací

Trvání: 
1 den
Cena: 
2 500 Kč

Cíle školení: Většina odborníků na informační technologie se shoduje v tom, že stávající postupy užívané při vývoji softwaru nepřinášejí takové výsledky, jaké se od nich očekávaly. Nízká kvalita aplikací, obtížná údržba a rozvoj stávajících řešení a nedostatečné zhodnocení již vyvinuté funkčnosti nás dovedly k úvahám nad způsoby aktivního zachycení architektury a návrhu aplikací a automatizace některých rutinních vývojových procesů. V rámci tohoto školení se seznámíte s problematikou modelem řízeného vývoje aplikací (Model-Driven Software Development, MDSD) a možnostmi jeho praktického uplatnění při vývoji současných podnikových aplikací. Přednášející také představí konkrétní řešení modelem řízeného vývoje podnikové aplikace založené na jazyce XML (eXtensible Markup Language) a technologii XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations), které nevyžaduje pořizování nákladného software, neklade zásadní nároky na infrastrukturu a je schopno růstu dle aktuálních potřeb softwarového projektu s minimem vynaloženého úsilí. Toto školení je základním krokem na cestě za plným ovládnutím mocných prostředků, které nám modelem řízený vývoj softwaru nabízí. Na základě ohlasů a dle přání účastníků tohoto školení následně zpracujeme další témata zaměřená na jednotlivé dílčí oblasti této rozsáhlé a velmi zajímavé problematiky (např. modelování databázových struktur, procesů aplikační logiky, prvků uživatelského rozhraní, apod.).

Cílová skupina kurzu: SW architekti, pokročilí a vedoucí vývojáři podnikových aplikací, kteří mají zájem získat znalosti potřebné pro efektivní nasazení konceptů modelem řízeného vývoje aplikací na reálných softwarových projektech.

Obsah kurzu:

 • Úvod do problematiky a terminologie MDSD
 • Doménově specifické jazyky (DSL)
 • Návrh doménového modelu aplikace
 • Transformace doménového modelu
 • Výstupní artefakty transformací a jejich životní cyklus
 • Použití jazyka XML jako DSL pro vyjádření doménového modelu
 • Použití technologie XSLT jako DSL pro vyjádření transformací doménového modelu
 • Představení konkrétní aplikace MDSD na bázi XML a XSLT
 • Diskuse nad problematikou MDSD a postřehy z praktického použití

Předpokládané znalosti:

 • schopnost analytického myšlení a abstraktního uvažování v pojmech objektově-orientovaného přístupu
 • orientace v problematice architektury podnikových aplikací
 • porozumění podstatě vývojového procesu, jeho formálním požadavkům a omezením
 • konceptuální znalost některého objektově-orientovaného jazyka, nejlépe .NET či Java
 • alespoň základní znalosti jazyka XML a technologie XSLT
 • ochota přijímat nové, netradiční přístupy k vývoji softwaru

Materiály:

 • prezentace s poznámkami lektora
 • skriptum na téma kurzu s podrobnými informacemi